Favino 1972 #246

  Favino 1972 #246
  Favino 1972 No246 04
  Favino 1972 No246 04
  Favino 1972 #246 front close
  Favino 1972 No246 05
  Favino 1972 No246 05
  Favino 1972 #246 back close
  Favino 1972 No246 02
  Favino 1972 No246 02
  Favino 1972 #246 front
  Favino 1972 No246 01
  Favino 1972 No246 01
  Favino 1972 #246 front
  Favino 1972 No246 03
  Favino 1972 No246 03
  Favino 1972 #246 front close
  Favino 1972 No246 06
  Favino 1972 No246 06
  Favino 1972 #246 heel
  Favino 1972 No246 07
  Favino 1972 No246 07
  Orientation: 1
  Favino 1972 No246 08
  Favino 1972 No246 08
  Favino 1972 #246 head
  Favino 1972 No246 09
  Favino 1972 No246 09
  Favino 1972 #246 label
  Favino 1972 No246 10
  Favino 1972 No246 10
  Favino 1972 #246 head