Favino 1981 #800

  Favino 1981 #800
  Pre-owned by Rudi Renger
  Favino 1981 800 01
  Favino 1981 800 01
  Favino 1981 #800 front close
  Favino 1981 800 03
  Favino 1981 800 03
  Favino 1981 #800 back close
  Favino 1981 800 05
  Favino 1981 800 05
  Favino 1981 #800 side close
  Favino 1981 800 02
  Favino 1981 800 02
  Favino 1981 #800 side
  Favino 1981 800 04
  Favino 1981 800 04
  Favino 1981 #800 head
  Favino 1981 800 06
  Favino 1981 800 06
  Favino 1981 #800 neck
  Favino 1981 800 07
  Favino 1981 800 07
  Favino 1981 #800 tuners
  Favino 1981 800 09
  Favino 1981 800 09
  Favino 1981 #800 label