Favino 1960 #no

  Favino 1960 #no
  favino 1960 roundhole back
  favino 1960 roundhole back
  Favino 1960 #no front
  favino 1960 roundhole front
  favino 1960 roundhole front
  Favino 1960 #no back