Favino 1977 #582

  Favino 1977 #582
  Favino 1977 582 01
  Favino 1977 582 01
  Favino 1977 #582 front close
  Favino 1977 582 02
  Favino 1977 582 02
  Favino 1977 #582 front
  Favino 1977 582 03
  Favino 1977 582 03
  Favino 1977 #582 back
  Favino 1977 582 04
  Favino 1977 582 04
  Favino 1977 #582 neck