Selmer 1960 Mod. Parlor 222

Selmer 1960 Mod. Parlor 222
A rather cheap guitar, but still a Selmer from 1960ies London production series.
Selmer 1960 Parlor 01
Selmer 1960 Parlor 01
Selmer 1960 Mod. Parlor 222 front close
Selmer 1960 Parlor 02
Selmer 1960 Parlor 02
Selmer 1960 Mod. Parlor 222 back close
Selmer 1960 Parlor 04
Selmer 1960 Parlor 04
Selmer 1960 Mod. Parlor 222 back
Selmer 1960 Parlor 06
Selmer 1960 Parlor 06
Selmer 1960 Mod. Parlor 222 head
Selmer 1960 Parlor 07
Selmer 1960 Parlor 07
Selmer 1960 Mod. Parlor 222 label
Selmer 1960 Parlor 03
Selmer 1960 Parlor 03
Selmer 1960 Mod. Parlor 222 front